BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
צרו קשר
BR ייעוץ פנסיוני | השוואת ובדיקת פנסיה
חייגו אלינו עכשיו:
08-9966363
פנו אלינו בדוא”ל:
info@br-finance.co.il
רוצים שנחזור אליכם בהקדם?
השאירו פנייתכם כאן

חוק נתוני אשראי של בנק ישראל –אפריל 2019


חוק נתוני אשראיבנק ישראל הקים מערכת נתוני אשראי על מנת לקדם את התחרות בשוק האשראי בישראל. מערכת זו אוספת נתונים לגבי התחייבויות האשראי של יחידים, אזרחים ותושבי ישראל ואופן הפירעון של התחייבויות אלו .

מהי מטרתו של חוק זה ?

לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי, ובו הוראות לעניין איסוף נתוני אשראי ממקורות המידע הקבועים בחוק, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת נתוני אשראי ממנו

ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי, תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים מתייחסים אליהם. החוק נועד להגביר את התחרות בשוק האשראי, להרחיב את הגישה אליו ולצמצם את ההפליה בין הצרכנים השונים.

 

יתרונות השימוש במערכת

מהיום, במקום לקבל הלוואה רק מהבנק בו אתם מתנהלים, תוכלו להסתמך על דוח האשראי בבואכם לבקש אשראי מכול הגופים. בהנחה שהנכם לקוחות בעלי דירוג גבוה ,נותני האשראי (בנקים וגופים נוספים)  יתחרו ביניהם על  מתן ההלוואה מה שיתבטא בקבלת תנאים טובים יותר עבורכם.

 

לכל לקוח במערכת ישנן שלוש זכויות מרכזיות:

1. זכות לקבל בכל שנה דוח ריכוז נתונים אחד בחינם.

2. זכות להגבלת מסירה של נתוני אשראי.

3. זכות להפסקת איסוף של נתוני אשראי.

 

איזה נתונים נאספים עליכם במערכת ?

1.נתוני אשראי – נתונים שמגיעים ממקורות המידע נותני האשראי, הדרושים לבחינת מוסר התשלומים שלכם למשל: נתוני תשלומים עליהם התחייבתם ופירעונם, בקשות אשראי, מסגרות אשראי ומידע על צ'קים שהוצגו ושחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק (בחוק: נתונים לגבי סוגי חשבונות של הלקוח המתנהלים אצל נותן אשראי, שבהם ניתן אשראי או שקיימת זכות לקבל בהם אשראי, ומאפיינים של חשבונות כאמור).

2.מידע מרשויות המדינה – מידע זה לרוב הוא נתון מהותי המצביע באופן ברור על כך שהלקוח אינו פורע את התחייבויותיו לתשלום. המידע מגיע מהכונס הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל וממדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל.

3.פניות ביוזמת לשכות האשראי – במערכת נשמרות הפניות שמבוצעות על ידי לשכות האשראי לבקשת מידע על הלקוח. לשכה יכולה לפנות עבור משתמש בנתוני אשראי, נותן אשראי בסיכון נמוך, מיופה כוח בתמורה וכן עבור לקוח שמעוניין לקבל ייעוץ מהלשכה על בסיס דוח ריכוז נתונים.

4.פניות לקוח ופעולות במערכת - מידע זה כולל את פניות הלקוח למערכת (למשל בקשה של דוח ריכוז נתונים) ופעולות ביוזמת המערכת (למשל הודעה על תחילת איסוף נתונים).

 

נתונים שלשכת אשראי אינה רשאית להביא בחשבון

לשכת אשראי לא תביא בחשבון נתונים בדבר מינו, גילו, נטייתו המינית,גזעו, דתו, ארץ מוצאו, לאומיותו, מקום מגוריו ומצבו המשפחתי או הבריאותי של לקוח, לעניין המודל הסטטיסטי שלה הדרוש לה למתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי וחיווי אשראי, לעניין מתן חיווי אשראי על לקוח ולעניין דירוג אשראי שלו.

!!!   דוח אשראי או חיווי אשראי שחלפו 60 ימים מיום קבלתם –אינו עדכני ולכן לא ניתן להתחשב בו.

 

מי יכול לקבל את נתוני האשראי שלכם  ומתי?

נתוני האשראי שנאספים במערכת הם שלכם, לכן אתם תמיד יכולים לקבל אותם לשימושכם האישי.אם תתנו את הסכמתכם תוכלו לאפשר גם לנותן אשראי לקבל את הנתונים שלכם לצורך קבלת הלוואה חדשה. נותן האשראי יקבל דוח אשראי שיסייע לו להעריך את האופן שבו אתם עומדים בהלוואות שלקחתם וכך יוכל להתאים לכם את ההלוואה.

ממתי נאספים עליכם  נתונים במערכת נתוני אשראי?

תחילת איסוף הנתונים משתנה בהתאם לסוג מקור המידע המדווח:נתוני אשראי ממקורות מידע בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי נאספים החל מחודש מאי 2016.נתוני אשראי ממדור מוגבלים בבנק ישראל, לשכות ההוצאה לפועל והכונס הרשמי נאספים החל מה-31 אוגוסט 2018.נתוני אשראי ממקורות מוסמכים (נותני אשראי שאינם בנקים) יתחילו להיאסף החל מחודש אפריל 2019.

לכן, אם לדוגמה פרעתם הלוואה בשנת 2015 או סגרתם  תיק בהוצאה לפועל בשנת 2017, מידע זה לא דווח ולא ייכלל במערכת נתוני אשראי.

 

לקוח שאינו רוצה להכלל במאגר

לקוח רשאי לבקש מבנק ישראל שנתוני האשראי לגביו לא ייכללו במאגר. במקרה זה ,בנק ישראל לא ישמור את הנתונים אחרי מועד הגשת הבקשה. הלקוח רשאי לחזור בו מהבקשה ובמקרה זה נתוני האשראי יעברו למאגר לאחר המועד שבו ביקש כאמור.

אולם, אם הועברו למאגר ,בידי מקור מידע , נתוני אשראי המפורסמים על פי דין או נתוני אשראי אחרים  המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפרעון תשלומים שבהם התחייב, לא יהיה הלקוח זכאי להגיש בקשה לאי הכללת נתונים עד תום 3 שנים ממועד העברת הנתונים.

 

דוח ריכוז נתונים לבקשת לקוח

 

לקוח זכאי לקבל מבנק ישראל דוח ריכוז נתונים רגיל ודוח ריכוז נתונים מלא. דוח זה יכלול:

1.סוגי מידע שאינם כלולים במידע שנמסר ללשכת אשראי לשם עריכת דוח אשראי (פרטי מידע מזהים לגבי מקורות המידע, כמו כונס הנכסים ,הוצאה לפועל,בנק ישראל, בתי המשפט וחברת החשמל)

2. נתונים המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים שבהם התחייב .

3.בקשות שהגישה לשכת אשראי לבנק ישראל לקבלת נתוני אשראי מהמאגר.

דוח ריכוז נתונים יימסר ללקוח בלא תשלום, לפי בקשתו, אחת לשנה.  דוחות ריכוז נוספים באותה שנה ,ימסרו תמורת תשלום .

 

מהו דוח אשראי?

דוח אשראי הוא דוח שמפיקה לשכת אשראי עבור נותן אשראי על בסיס נתונים שמועברים ללשכה מהמערכת.

הדוח מבוסס על נתוני אשראי מ-3 השנים האחרונות בלבד והוא מסייע לנותן אשראי להחליט אם לתת ללקוח אשראי ובאילו תנאים. כדי להפיק דוח אשראי, נותן אשראי חייב לקבל את הסכמת הלקוח למסירת המידע עליו ממערכת נתוני אשראי.

מהו חיווי אשראי?

חיווי אשראי זו הבעת דעה על ידי לשכת אשראי האם יש לתת ללקוח אשראי (כן/לא) לאור הנתונים לגביו במערכת נתוני אשראי. בכל מקרה, ההחלטה האם לתת אשראי ללקוח היא של נותן האשראי בלבד ועל אחריותו.

 

מה ניתן לעשות עם נתוני האשראי שלכם ?

באפשרותכם  להפיק דוח ריכוז נתונים שמציג את נתוני האשראי שלכם  ויכול לסייע לכם לשפר את התנהלותכם  הפיננסית.

בנוסף ניתן להעביר את נתוני האשראי שלכם ללשכת אשראי, בכפוף להסכמתכם, לצורך ניתוח והפקת דוח אשראי. בעזרת הדוח ניתן לדעת אם עמדתם בפירעון ההתחייבויות שלכם בעבר והוא עשוי לכלול גם דירוג שמשקף את הערכת הלשכה לגבי יכולתכם לפרוע הלוואות בעתיד. הלשכה מעבירה את הדוח לנותן האשראי כדי לסייע לו להחליט על ההלוואה המתאימה לכם.

 

לסיכום, אם אתם סבורים כי הנכם "לקוחות טובים" וצפויים לקבל דירוג גבוה ,ניתן לבקש דוח אשראי ועל פי הדוח לפנות לכל הגורמים המעניקים אשראי במטרה לקבל את ההצעה האטרקטיבית ביותר.

אם אתם לקוחות בעלי היסטוריה בעייתית , יש באפשרותכם לבקש שלא להכלל במאגר אולם אז קחו בחשבון שיהיו גופים שיסרבו לתת לכם הלוואות שלא על פי הנתונים ההיסטוריים שלכם.

 

לקוחות ממליצים

לא קורה הרבה שפוגשים מישהו מקצועי, אכפתי וגם נעים מאד לעבוד איתו. בלה היא כזאת בלי הגזמה. החכימה אותנו בכל התחומים ועמדה לרשותנו להסביר ולכוון בכל אורך הדרך. אנו ממליצים עליה מאד.

שמואל וקרן וייסברג

בלה הפכה כל אבן כדי למקסם את ההכנסה הפנסיונית העתידית שלי

ופעלה מול חברת הביטוח כדי לוודא את שאקבל את מה

שמגיע לי על פי חוק.

בזכותה אני ישן טוב יותר בלילה.

תודה לך ולצוות על ההשקעה בטיפול בתיק שלי.

 

וויליאם ממו

כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, גם אני לא מבינה דבר וחצי דבר בתחומי הפנסיה, קרנות השתלמות, וביטוחים. נאלצתי להתמודד ולבדוק למה אני זכאית, מה יש לי, מה אין לי ומה עלי לעשות אם בכלל. הגעתי מבולבלת וטרודה. לאחר כמה ימים קיבלתי דוח ממצה וברור המפרט את מצבי בשפה "עממית" כך שכל כתבי הסתרים נראים ברורים יותר.

לי באופן אישי הייעוץ עזר מאוד, ואני שמחה שבחרתי בבלה לעזור לי.

 

א.ס

השירות של בלה היה מקצועי, מקיף ויעיל. ניתנו לי הצעות לניהול הקרנות ועזרה במעבר בין הביטוחים ביעילות. כמו כן היה יחס טוב וזמין לכל בקשה שלי. תודה רבה על העזרה. מקווה להמשך יעוץ במידה ואצטרך שוב.

טובה אופיין